Category: ผลงาน

งานฝาปิดแท็งค์น้ำสแตนเลส

งานฝาปิดแท็งค์น้ำสแตนเลส ขนาด 1 เมตร x 1 เมตร ความสูง 10 เซนติเมตร ใช้สแตนเลสหนา 1.2 มิลลิเมตร ขึ้นรูปเชื่อมด้วยอาร์กอน มือจับประกอบแข็งแรงทนทาน

งานผลิตลูกกลิ้งสแตนเลสขนาดใหญ่

ผลิตจากสแตนเลสแผ่นหนา 4.5 มิลลิเมตร เส้นรอบวง 250 มิลลิเมตร ผลิตขึ้นรูป และเชื่อมด้วยไฟฟ้า ตกแต่งงานเชื่อมให้เรียบพร้อมใช้งานเป็นลูกกลิ้ง