Tagged: ระบายอากาศห้องครัว

งานกรองสแตนเลสฮูดห้องครัว

เป็นกรองสแตนเลสสำหรับงานห้องครัว เป็นฟิวเตอร์ (Filter) ชั้นแรกสุดของระบบระบายอากาศภายในครัว ทำจาก สแตนเลสแผ่นขนาด 1 มิลลิเมตร ขึ้นรูปเป็น ลักษณะกล่องคล้ายกรอบรูป และวางแนวสแตนเลสตามแนวตั้ง โดยสแตนเลสที่ขึ้นรูปแล้วจะมีลักาณะคล้ายกับรูปตัว U แต่ ปลายจะบานออกทางข้าง