เกรดของสแตนเลส

การแบ่งเกรดของ stainless steel ตาม American Iron and Steel Institute ( AISI )
จากการที่สแตนเลสที่ใช้ในปัจุบันมีการแบ่งออกเป็นหลาย ๆ กลุ่ม โดยที่การแบ่งกลุ่มจะเป็นการแบ่งจากส่วนผสม และการนำไปใช้งาน เช่น สแตนเลสเกรด 300 type316 จะใช้กับอาหารและยา

1. 200 Series – austeniitic iron-chromium-nickel-manganese alloys

2. 300 Series – austeniitic iron-chromium-nickel alloys
-Type 301 – highly ductile, for formed products
-Type 303 – equivalent to ISO [2] A1.
-Type 304 – the most common; austenitic (contains nickel); equivalent to ISO A2.
-Type 316 – for food and medical uses; contains nickel and Molybdenum; also called 18-8; equivalent to ISO A4.

3. 400 Series – ferritic and martensitic alloys
-Type 408 – heat-resistant; poor corrosion resistance; 11% chromium, 8% nickel.
-Type 409 – cheapest type; used for automobile exhausts; ferritic (iron/chromium only).
-Type 410 – martensitic (high-strength iron/chromium); equivalent to ISO C1.
-Type 420 – “Cutlery Grade” martensitic; similar to the Brearley’s original “rustless steel”.
-Type 430 – decorative, e.g. for automotive trim; ferritic.

[บทความคัดลอก]

You may also like...